Faraonski spomenici i dvorci intelekta

napisao Maroje Mrduljaš

 

...Uobičava se reći da razliku između arhitekture i građenja predstavlja koncept. Ta razlika se još općenitije naziva i arhitektonskom misli kako bi se jasnije naglasilo shvaćanje koncepta kao filozofskog pojma koji označava stvaranje općenitih, apstraktnih definicija šireg skupa pojava ili fenomena. Prema strogoj definiciji koncepta, on je isključivo lingvističke forme i ne može biti slikovito prikazan. No u povijesti umjetnosti i kulture koncepti se oblikuju i nakon što je autor dovršio rad i to u interpretaciji kritičara koji tumače iskustva povijesnih praksi. Riječ je o procesima "rekonceptualizacije", ponovnog čitanja i evolucije discipline koja su svojstvena i arhitekturi.