Novigradski lapidarij - dvije crne kutije i park

arhitekti Saša Randić, Idis Turato
projekt Lapidarij, Novigrad, Hrvatska
napisali Saša Randić, Idis Turato

 

Novigradski lapidarij evidentirana je i katalogizirana zbirka pri Arheološkom muzeju Istre u Puli sa statusom kulturnog dobra. Zbirka obuhvaća kamene spomenike antičkog, ranosrednjovjekovnog i kasnosrednjovjekovnog podrijetla, te kao glavni eksponat kamene ulomke šesterostranog ciborija biskupa Maura iz 780. godine.

 

Planirana građevina u kojoj bi se smjestila ta vrijedna zbirka nalazi se u samoj jezgri Novigrada, unutar bloka koji formiraju mjesna crkva s juga, nove stambene građevine sa zapada, palača Rigo uz postojeće stambene građevine s istoka, te recentna individualna stambena izgradnja sa sjevera.