Oproštaj s modernizmom

arhitekti Helena Njirić, Hrvoje Njirić
razgovarali Vera Grimmer, Saša Randić, Andrija Rusan, Ante Nikša Bilić, Sanja Filep

 

ORIS: Počnimo s vašom skicom “zarolanog tepiha” s plakata za vašu samostalnu izložbu Kalvariengürtel u Antwerpenu početkom ove godine. 

 

njiric + njiric: Ta se skica gotovo uvijek pojavljuje pri prezentaciji našeg rada! Osobito u stranom tisku, uz priloge za baumaxx, cr­tež za Farmaceutsko-biokemijski fakultet u Zagrebu je najza­stup­lje­niji. Praktično se cijelo vrijeme naš rad identificira kroz dija­gra­me, što je djelomično i u redu, jer se takav način razmišljanja čini bitnim. Posrijedi je efikasnost, jez­grovito i jasno izražavanje, s ci­ljem brzog i svrsishodnog komu­ni­ciranja. Kao odgovor današnjem vre­menu, kada se kultura dobrim dijelom manifestira upravo kroz vizualnu sferu, bez puno verbaliziranja, čega bi i arhitekti tre­bali postati svjesni. 

 

Za izložbu smo, u suradnji s mladom um­jet­nicom Lalom Raščić, animirali skice po­put one koju spominjete i time pokušali pri­bli­žiti način mišljenja široj publici. U osam flash animacija koje tumače dija­gra­me iz­lo­ženih projekata sabijen je niz aspekata važnih za projekt i laik ih može očitati tek ako mu se oni počnu “odmatati” pred oči­ma. To se pokazalo učinkovitim i posje­ti­telji su to dobro primili. Bizarni detalj je poziv iz Nizozemske kojim nam proizvo­|ač ti­pi­zi­ra­nih, kataloških kuća Nijhuis b.v. pri­op­ća­va kako bi želio koristiti naše animacije za promidžbu svojih proizvoda na gra­|e­vin­skom sajmu u Almereu ove je­seni. Pravo je priznanje kad tvoj rad dobi­je i “ko­mer­ci­jalnu” potvrdu. Hrvatski “pro­izvod” za promociju nizo­zem­skog gra­di­teljstva!