Elektronski barok 2000.

napisao Stephen Paul Perrella

Naša nam percepcija daje plan našeg mogućeg djelovanja na stvari više nego onaj samih stvari. Obrisi predmeta samo pokazuju što na njima možemo postići i modificirati. Linije koje prolaze kroz tvar samo su putevi po kojima se možemo kretati. Obrisi i putevi očituju se u mjeri i omjeru koje je svijest pripremila za akciju na neorganiziranoj tvari - to jest, u mjeri i omjeru u kojem je oblikovana inteligencija.

Henri Bergson, Stvaralačka evolucija (prema izdanju: Creative Evolution, Mineola, New York, str. 188.)

 

Što je hiperploha? upitao je službenik u mjesnoj trgovini namirnica pošto je pročitao ime moje tvrtke na iskaznici.

 

Projekti okupljeni oko opće postavke arhitekture hiperplohe donose nove odnose i stanja između medija (od tiska do elektronike) i topoloških ploha u arhitekturi. Kako je navedeno u prvom broju Arhitekture hiperplohe, pokusi s animacijskim softverom na računalima prije deset godina otkrili su nevjerojatne nove moguće veze između oblika i slike. Tada se činilo važnim da se svaki oblik može obuhvatiti slikom - baš svaki. U izgrađenom području danas vidimo sve veću tendenciju da građevine preuzmu mediji (tisak, elektronika), dok se istodobno građevni oblici radikaliziraju zbog inovacija u proizvodnim i građevnim tehnikama. Polazeći od toga, u ranim pokusima s hiperplohom 1990. činilo se da će široka primjena ove nove tehnologije osloboditi novu dimenziju učinaka. Ta prva predodžba otkrila je područje potencijalnih odnosa između slike i oblika. Međutim, i danas, kao i u povijesti, odnosi između slike i oblika shizofrenično su supotstavljeni.