Točkice Autobusnog kolodvora u Velenju

arhitekti Gregor Trplan, Mojca Gužič Trplan
projekt Autobusni kolodvor Velenje, Velenje, Slovenija
napisao Nande Korpnik

 

Danas se unutar arhitektonske zajednice korištenje uzoraka već tako uvriježilo da ih u svim formama već gotovo posvuda konzumiramo u obliku različitih grafika, dvodimenzionalnih ili trodimenzionalnih piktograma, pa i uključivanja isključivo likovnih, grafičkih elemenata lijepljenih na arhitektonske površine… Iako se kritičari arhitekture prepiru oko toga je li to suviše postmoderna pojava i u kojoj mjeri se sve skupa već udaljilo od revolucionarne osude ornamenta (Ornament i zločin) Adolfa Loosa s početka prošlog stoljeća, digitalna je tehnologija prouzročila procvat likovnih dekoracija u arhitekturi. A arhitekti se vrlo rado koriste uzorcima. Bilo kako bilo, novi Autobusni kolodvor Velenje kao arhitektura spada u piktogramsku ikonografiju; autori je zagovaraju i pridaju joj potrebnu težinu u kontekstualnom smislu. Izdaleka se pozna da su objekt planirali mladi projektanti koji drže korak s vremenom. Autobusni kolodvor je suvremeni i aktualni objekt. Fasadna opna daje mu karakter jedinstvenosti, a gornji dio sve povezuje u cjelinu iako se radi o dva različita programska sklopa. Unatoč prilično utilitarne funkcije autobusnog kolodvora kombiniranog s etažnom garažom na tri kata, ostaje dojam apstraktno lebdećeg i sadržajno neodređenog objekta.