Svi smo bili zadovoljni i usuglašeni

napisao Tomaž Brate

 

Gotovo nepodijeljena mišljenja o ovogodiš­njem bijenalu arhitekture bila su da je riječ o dosada najboljem izdanju ili bar da – konačno – predstavlja odre|en pomak prema aktualnosti, životnosti, preglednosti i usuglašenosti. Zbog činjenice da se radi o izložbi tradicijom, opsegom i publicitetom neusporedivoj s drugim arhitek­tonskim izložbama i prezentacijama prikladno je koncipirati analizu tog uspjeha usporedbom s proteklih osam me|unarodnih izložbi arhitekture, kako se taj doga|aj službeno naziva.