ORIS d.o.o.
ORIS KUĆA ARHITEKTURE

direktor
Andrija Rusan
andrija@oris.hr

izvršni direktor
Tihomir Branković
tihomir.brankovic@oris.hr

marketing
Ina Čular
ina@oris.hr
Željka Bartolić
zeljka@oris.hr

web administrator
Ivica Novak
ivica@oris.hr

knjigovodstvo i financije
Sanja Bezuh
sanja@oris.hr

odnosi s javnošću
Ana Gajski
Tereza Šijaković Bošković
 
grafički dizajn
Sara Pavleković Preis

 

 

ČASOPIS ORIS

Oris - časopis za arhitekturu i kulturu življenja

suizdavači
Oris d.o.o. i Oris Kuća arhitekture, Kralja Držislava 3, Zagreb

za izdavača
Andrija Rusan
andrija@oris.hr

glavni urednik
Maroje Mrduljaš
maroje.mrduljas@oris.hr

uredništvo
Vera Grimmer
vera.grimmer@oris.hr
Maroje Mrduljaš
Andrija Rusan

urednički savjet
Ante Nikša Bilić, Tadej Glažar

oblikovanje
Borjana Katić

tipografija
FF DIN
GeogrotesqueSlab

prijelom
Sara Pavleković Preis
sara@oris.hr

priprema nacrta za tisak
Frano Petar Zovko
frano@oris.hr

 

ORIS WEB PORTAL

odgovorni urednik
Andrija Rusan
andrija@oris.hr

dizajn web portala
Fiktiv d.o.o.
www.fiktiv.hr

izrada web portala
Novena d.o.o.
www.novena.hr

ISSN 1331 - 7571

Oris d.o.o. za izdavačku djelatnost sa sjedištem u Zagrebu, Kralja Držislava 3. Upisan u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem Tt-12/3619-2, MBS 080243467. Temeljni kapital društva: 20.000,00 kn, uplaćen u cijelosti. Članovi uprave i osobe ovlaštene za zastupanje: Jasminka Rusan i Andrija Rusan.